Author: women

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันที่ 19-24 มิถุนายน 2561 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา...

Read More

คณะทำงานทีมสหวิชาชีพฯ จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานสหวิชาชีพป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ และคณะทำงานทีมสหวิชาชีพฯ จ.นครสวรรค์...

Read More

โครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้หญิงทอผ้า สรุปบทเรียนปลายโครงการ

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม  2561 โครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้หญิงทอผ้า และ...

Read More

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar