Author: women

เวทีสรุปบทเรียนการทำงานระยะปิดโครงการ กลุ่มโครงการด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ จัดเวทีสรุปบทเรียนการทำงานระยะปิดโครงการ กลุ่มโครงการด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 43 คน ประกอบด้วยภาคีโครงการย่อยด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 33 คน จาก 8 โครงการ เจ้าหน้าที่แผนงานฯ 4 คน ทีมประเมินผลภายใน 3 คน และผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้และถอดประสบการณ์โครงการย่อย 3 คน เวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการย่อยในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของกันและกันในระหว่างภาคีโครงการย่อย และระหว่างภาคีโครงการย่อยกับแผนงานฯ และทีมติดตามประเมินผล นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ภาคีโครงการย่อยได้สานสัมพันธ์ และเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนงานด้านความเป็นธรรมทางเพศจากพื้นที่ต่าง ๆ เนื้อหาของเวทีประกอบด้วยการนำเสนอผลสำเร็จและข้อเรียนรู้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละโครงการ การให้ข้อมูลวงจรการดำเนินโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การประเมินพัฒนาการของแต่ละโครงการเทียบกับวงจรการดำเนินโครงการ การประเมินต้นทุนการทำงานที่แต่ละโครงการมีอยู่ในปัจจุบัน และการทดลองวางแผนการดำเนินงานระยะต่อไป  ...

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันที่ 19-24 มิถุนายน 2561 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในประเด็น การบูรณาการมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม ในงานการปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ ที่ประสานสุขรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ จำนวน 9 คน เข้าร่วมกระบวนการ ตลอดการจัดกิจกรรมทางแผนงานฯและอาจารย์จะช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยให้อาจารย์นำเสนอหัวข้อ เค้าโครง และแผนการเขียนบทความ รวมทั้งมีการสรุปความก้าวหน้าการเขียนประจำวัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ก่อนที่ในวันสุดท้ายจะสรุปผลการเขียนบทความ และช่วยกันวางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป (กำหนดส่งบทความและการเผยแพร่บทความ) และนี่คือภาพจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาการจัดการประชุม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...

Read More

คณะทำงานทีมสหวิชาชีพฯ จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานสหวิชาชีพป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ และคณะทำงานทีมสหวิชาชีพฯ จ.นครสวรรค์ เดินทางไปศึกษาดูงานสหวิชาชีพป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 16 คน เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในทีมสหวิชาชีพฯ จ.นครสวรรค์ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลตาคลี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวประจำจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 10 คน พร้อมด้วยผู้ประเมินภายในแผนงานฯ และเจ้าหน้าที่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ อีก 6 คน ระหว่างการดูงานมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้แทนหน่วยงานสหวิชาชีพต่าง ๆ และแกนนำชุมชนของ จ.ขอนแก่นใน 3 จุดด้วยกัน คือ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และแกนนำชุมชนของ จ.ขอนแก่นเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมนครสวรรค์เป็นจำนวนรวมประมาณ 60 คน ผลการศึกษาดูงานโดยสรุป พบว่า จ.ขอนแก่นมีการดำเนินงานงานสหวิชาชีพมายาวนานเกือบ 20 ปี มีเครือข่ายแนวร่วมการทำงานที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยสมาชิกจากภาคส่วนต่าง ๆ จำนวนกว่า 80 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และธุรกิจเอกชน โดยเจ้าหน้าที่รัฐประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายสาขา ที่สำคัญได้แก่ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการศึกษา โดยมีเครื่องมือการเชื่อมร้อยและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายที่สำคัญคือ การประชุมเครือข่ายเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (ประชุมทุก 2 เดือน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545) โดยใช้ระบบเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดกันเป็นเจ้าภาพและจัดสรรงบประมาณจัดการประชุมแต่ละครั้ง  และใช้พื้นที่การประชุมทุกครั้งเป็นเวทีเรียนรู้ทางวิชาการสำหรับสมาชิก ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ตามหัวข้อที่สมาชิกต้องการ และยังกำหนดให้การประชุมดังกล่าวมีวาระประจำในเรื่อง case conference เพื่อหารือและระดมความร่วมมือในการจัดการกรณีปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน จ.ขอนแก่นด้วย  โดยการประชุมจะยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคของสมาชิกจากภาคส่วนต่างๆ  และกำหนดขอบเขตสมาชิกภาพของเครือข่ายให้มีความยืดหยุ่น ไม่ตายตัว เพื่อรองรับการเพิ่มเข้ามาของสมาชิกใหม่จากหน่วยงานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัด และมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังจังหวัดใกล้เคียง...

Read More

โครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้หญิงทอผ้า สรุปบทเรียนปลายโครงการ

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม  2561 โครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้หญิงทอผ้า และ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีถอดบทเรียนปลายโครงการ ของกลุ่มโครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้หญิงทอผ้า เพื่อสรุปบทเรียนและสะท้อนผลลัพธ์การทำงานที่ผ่านมาของโครงการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่โรงแรมเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมเป็นแกนนำคนทอผ้าจากพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลจารพัต และตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งทีมแผนผู้หญิงและทีมคณะประเมินจาก สสส. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ผลลัพธ์1 แกนนำคนทอผ้ามีศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ลงสู่ชุมชน และทำเป็นแบบอย่างได้ ผลลัพธ์2 คนทอผ้าในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาชีวอนามัยในการทำงานทอผ้า และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทอผ้า การสรุปบทเรียนในปลายโครงการแสดงให้เห็นว่า แกนนำคนทอผ้ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับ ทั้งระดับบุคคล และระดับการขยายผลไปสู่คนทอผ้าอื่นๆในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกันอันตรายเรื่องสารเคมี การดูแลสุขภาพคนทอผ้า ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ หากประเมินตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่า โครงการทำงานหลายด้านที่ส่งผลให้บรรลุทุกตัวชี้วัดตั้งไว้ เช่น แกนนำคนทอผ้ามีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานสู่ชุมชน สามารถถ่ายทอดและทำเป็นตัวอย่างได้ การเกิดการรวมกลุ่มของคนทอผ้าในกระบวนการผลิตและขายใน 2 ตำบลที่เป็นไปโดยธรรมชาติและตามบริบทวิถีของพื้นที่ การเกิดแหล่งเรียนรู้เรื่องสีเคมีและสีธรรมชาติที่ตำบลจารพัตและตำบลนารุ่ง จำนวน 3 แหล่งเรียนรู้ และจากการที่แกนนำลงไปรณรงค์ในแต่ละหมู่บ้าน สร้างการรับรู้กับคนทอผ้าอื่นๆเกิดความสนใจ มีความตระหนักในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีย้อมผ้า และหลายคนเปลี่ยนวิถีการผลิตไปเป็นย้อมสีธรรมชาติแทน นอกจากนี้กลุ่มทอผ้ายังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ในตลาดบน ได้ราคาที่เป็นธรรม ขายโดยตัวแทนของกลุ่ม ไม่ต้องผ่านมือพ่อค้าคนกลาง และบางคนขายด้วยตัวเองผ่านตลาดออนไลน์ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาการทำงานน้อยลง มีเวลาในการดูแลสุขภาพ...

Read More

โครงการเสริมศักยภาพผู้หญิงและกลไกชุมชน สรุปบทเรียนการทำงานปลายโครงการ

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเสริมศักยภาพผู้หญิงและกลไกชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาวะผู้หญิงบนฐานความเป็นธรรมทางเพศ (โฮมฮัก) ได้ร่วมกับ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนปลายโครงการขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมพีรดา ริเวอร์วิว อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนของการทำงานของโครงการที่ผ่านมา ตามเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ แกนนำเยาวชน แกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองและแกนนำครู มีศักยาพในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในชุมชน/โรงเรียน หลังการถอดบทเรียนที่ทำให้เห็นถึงแนวทางการทำงานที่ผ่านมา สามารถสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้  2 ข้อ  ดังนี้ ผลลัพธ์ที่ 1 แกนนำเยาวชน แกนนำพ่อแม่/ผู้ปกครอง และแกนนำครู มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานฯ โดยกลุ่มแกนนำครูและแกนนำเยาวชนมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานที่ค่อนข้างชัดเจนผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น วงโสเหล่ในชุมชนและโรงเรียน การปรับใช้ในการเรียนการสอน การตั้งเป็นชมรมและให้บทบาทแกนนำเยาวชนได้ขับเคลื่อนงานในโรงเรียน การสื่อสารผ่านวิทยุชุมชน การรณรงค์ในโรงเรียน เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ 2 เกิดกลไกขับเคลื่อนงาน กำกับและติดตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในชุมชนและโรงเรียน โดยโครงสร้างการทำงานทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล มีโครงสร้างคณะกรรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอยู่แล้ว แต่ในแง่ของการขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำงาน ยังไม่ค่อยไม่ความชัดเจนและต่อเนื่องมากนัก ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการประชุมตามวาระ แต่กลไกที่มีการขับเคลื่อนงานเชิงปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ไปได้ดีคือ กลไกโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ซึ่งทางโครงการจะนำผลสะท้อนที่เกิดขึ้นจากการสรุปบทเรียนไปปรับการทำงานที่จะดำเนินการในระยะต่อไป...

Read More

FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

map-gis