Author: Rattana

ทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้ว… เพียงแต่เราต้องเปิดใจรับฟัง “เจ้าของปัญหา” ให้มากขึ้น

“หลายครั้งที่การคิดแทนผู้อื่น นำไปสู่การแก้ปัญหาไม่ตรงจุด การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ...

Read More

ทุกคนอาจมีส่วนในการสนับสนุนความไม่เป็นธรรมทางเพศได้ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากโครงสร้างสังคมที่ไม่มีความเป็นธรรมทางเพศ

รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ อาจารย์คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

Read More

คดีอาญา ผู้ก่อเหตุคืออาชญากร แต่ถ้ามีฐานคิดความเป็นธรรมทางเพศ จะสามารถมองได้กว้างมากขึ้นในแง่ของการคุ้มครองเด็กและผู้หญิง

“โรงเรียนนายร้อยเป็นหลักสูตรที่ผลิตตำรวจซึ่งเป็นตำรวจผู้ชาย...

Read More

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar