Author: admin

กิจกรรมรณรงค์ “เคลื่อน เพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง (MOVE to STOP violence against women)”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม เวลา 15.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรผู้หญิง ในนาม “เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” จัดกิจกรรมรณรงค์ “เคลื่อน เพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง(MOVE to STOP violence against women)” ขึ้น เนื่องในวันสตรีสากล (8 มีนาคม)

Read More

พีธีมอบนโยบายและเเนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ขสมก.

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดพีธีมอบนโยบายและเเนวทางการปฏิบัติ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ขสมก. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีคุณปราณี ศุกระศร รักษาการผู้อำนวยการองค์การ ขสมก. เป็นประธานในการมอบนโยบาย กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องปรามการคุกคามทางเพศฯ ของ ขสมก. ทั้งฝ่ายบริหารและสหภาพฯ ผู้บริหารระดับระดับผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของ ขสมก. ตัวแทนตาสับปะรด พนักงาน ขสมก. ที่รับผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ตัวแทนจากมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร เจ้าหน้าที่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ และสื่อมวลชน โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการป้องปรามการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ขสมก. ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา การมอบนโยบายครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ขององค์การ ขสมก. ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน โดยการประกาศเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กร ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการป้องปรามการคุกคามทางเพศฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ขสมก. มีความมั่นใจในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งทำให้ผู้ที่ประสบปัญหามีความมั่นใจในกระบวนการร้องเรียนและพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นความพยายามทำให้ ขสมก. เป็นองค์กรต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามเพศ โดยในงาน มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมรายงานข่าวกิจกรรมดังกล่าวสู่สาธารณะ ทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์...

Read More

การอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ ” รุ่นที่ 3/2557

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ร่วมกับศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ ” รุ่นที่ 3/2557 มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 21 คน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลเยียวยาผู้ประสบปัญหาความรุนแรง ทั้งพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็นต้น การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นสาเหตุของความไม่เป็นธรรมทางเพศ และส่งผลต่อชีวิตของผู้หญิงที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรง พัฒนาการของจิตวิทยาการปรึกษาแนวต่าง ๆ อาการและแนวทางการเยียวยาผู้ที่มีอาการ Trauma จากความรุนแรง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการ และได้ฝึกทักษะให้การปรึกษาแนวฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ และเรียนรู้และฝึกฝนเรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการจัดการความเครียดสำหรับผู้ทำหน้าที่ให้การปรึกษา...

Read More

FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

FACEBOOK

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

map-gis