Author: Chittakorn Khamthun

กิจกรรมรณรงค์ “เคลื่อน เพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง (MOVE to STOP violence against women)”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม เวลา 15.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรผู้หญิง ในนาม “เครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” จัดกิจกรรมรณรงค์ “เคลื่อน เพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง(MOVE to STOP violence against women)” ขึ้น เนื่องในวันสตรีสากล (8 มีนาคม)

Read More

พีธีมอบนโยบายและเเนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ขสมก.

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดพีธีมอบนโยบายและเเนวทางการปฏิบัติ...

Read More

การอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ ” รุ่นที่ 3/2557

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ร่วมกับศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม...

Read More

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar