เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีกับกระบวนการค้าประเวณีเด็กและการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นางทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน และตัวแทนจากองค์กรด้านเด็กและสตรี ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีการค้าประเวณีเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเดินหน้านโยบายขจัดค่านิม “เลี้ยงดูปูเสื่อ” โดยมีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการดำเนินการ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับคดีการค้าประเวณีเด็กและการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นคดีพิเศษ เพื่อลดความคลางแคลงใจของสังคมต่อกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสอบสวนดำเนินคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  2. ให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จของกระทรวงมหาดไทย และเร่งรัดให้มีการดำเนินการเอาผิดกับผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการสอดส่อง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการคุ้มครองเด็กและการค้ามนุษย์ในจังหวัด ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทั้งทางอาญาและทางวินัย
  3. ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบ กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำภาพพยานผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับพยาน และเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน และกำกับดูแลให้มาตรการคุ้มครองพยานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามหลักสากลอย่างแท้จริง
  4. ให้กวดขันและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้ข้าราชการทุกพื้นที่ร่วมกันขจัดค่านิยม “เลี้ยงดูปูเสื่อ” หรือการจัดหาหญิงและเด็กเพื่อมาบริการทางเพศให้กับข้าราชการหรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ซึ่งเป็นค่านิยมที่ส่งเสริมระบบอุปถัมภ์ และยังนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และให้พิจารณาสั่งการให้ทุกกระทรวงต้องมีนโยบายระดับกระทรวงเพื่อขจัดการเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างเคร่งครัดด้วย

โดยการยื่นจดหมายในครั้งนี้ มีนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบจดหมายเปิดผนึกแทนนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันว่าจะยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีทราบเรื่องโดยเร็วที่สุด