เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 57 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ร่วมกับองค์กรผู้หญิงจัดเวทีเสวนาสาธารณะในหัวข้อ “ความรุนแรงซ้ำซ้อน: ข่าวข่มขืนกับสิ่งที่สังคมมองข้าม”ผู้นำการเสวนา ดังนี้ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ,ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ,คุณจิตติมา ภาณุเดชะ ,คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง และนัยนา สุภาพึ่ง ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา จากมหาวิทยาลัย, องค์การขสมก.,องค์กรชุมชน, สื่อมวลชนและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง จำนวน 60 คน

ในการเสวนาครั้งนี้  ได้นำเสนอภาพสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย ที่สะท้อนถึงการขาดการวิเคราะห์สภาพปัญหาอย่างแท้จริง ส่งผลกระทบให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายถูกถูกซ้ำเติมจนไม่สามารถมีพื้นที่ในสังคม โดยปัจจัยสำคัญมาจากภาพมายาคติและสิ่งที่สังคมมองข้ามเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ  รวมถึงกระบวนการยุติธรรมยังสนใจเฉพาะการเกิดเหตุการณ์เท่านั้น มองข้ามความสำคัญของบริบททางสังคมร่วมด้วย ตลอดจนปฏิกิริยาที่ไม่เอื้อของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือสังคมมีต่อผู้เสียหายจากความรุนแรงแรงทางเพศ  จนนำไปสื่อสารผลิตซ้ำความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม ภายในวงเสวนายังเสนอให้มีการปรับกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ  รวมถึงการปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดอ่อนในการจัดคดีความอย่างเป็นธรรมต่อไป