แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ จัดเวทีสรุปบทเรียนครึ่งโครงการ เปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนทำงานที่อยู่กันคนละพื้นที่ได้มีโอกาสมาพบเจอ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แชร์ประสบการณ์การทำงาน และช่วยกันเติมไฟ ใส่พลัง และสร้างฝันในกลุ่มคนทำงานด้วยกัน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 วัน คือระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ณ บ้านกล้วยกล้วยรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมวันที่ 1 ตลาดนัดอวดของดี แต่ละโครงการเล่าถึงประเด็นเด่นในการทำงานให้เพื่อน ๆ ฟัง ว่าแต่ละโครงการทำงานเพื่อแก้ปัญหาอะไร “กุญแจ” หรือปัจจัยสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่ความสำเร็จคืออะไร และแต่ละโครงการมีวิธีการทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ

กิจกรรมวันที่ 2 มองไปข้างหน้า แต่ละโครงการระดมความเห็น นำเสนอ/แลกเปลี่ยน ในประเด็นข้อท้าทายหรือความยากลำบากในการทำงานที่เหลืออีกครึ่งโครงการ

กิจกรรมวันที่ 3 รับฟังความเห็นเรื่องการติดตามและประเมินโครงการ และสรุปสิ่งที่ได้จากเวทีถอดบทเรียนในครั้งนี้

หลังจบกิจกรรมในครั้งนี้ แต่ละโครงการคงมีข้อมูลหรือแนวทางที่จะได้สำหรับการนำไปปรับใช้กับการทำงานที่เหลืออีกครึ่งโครงการ เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลอย่างที่ตั้งใจเอาไว้อย่างสูงสุด