รับสมัครเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ

การปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง

โดย ดร. แคธรีน นอร์สเวอร์ธี
อาจารย์และนักจิตวิทยาการปรึกษา จาก Rollins College สหรัฐอเมริกา

วันที่ 9-13 ธันวาคม 2559
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

IMG_20151212_165502 IMG_20151212_112825 IMG_20151210_135617

การอบรม การปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงนี้ จัดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยาเด็กที่ประสบปัญหาถูกกระทำรุนแรง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานด้านพัฒนาการเด็ก โครงสร้างทางสังคมที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กภาวะจิตใจของเด็กที่ต้องได้รับการเยียวยา และวิธีการให้การปรึกษากับเด็กที่ได้รับความ กระทบกระเทือนทางจิตใจ โดยใช้ Trauma-informed Model ที่ถือเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ โดยเน้นเด็กวัยกลาง อายุ 5-12 ปี และคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กในบริบทสังคมไทยเป็นสำคัญด้วย

กระบวนการอบรม การอบรมนี้ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มีผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง จัดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทั้งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล และพนักงานสอบสวน เป็นต้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง และต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรม “การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ” ที่จัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ มาแล้ว

กระบวนการอบรม ดร.แคธรีน นอร์สเวอร์ธี (Kathryn Norsworthy, Ph.D) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการปรึกษา โรลินส์ คอลเลจ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เป็นนักวิจัยของ American Psychological Association และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาต

ดร.แคธรีน นอร์สเวอร์ธี มีความเชียวชาญเฉพาะด้านการปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม การเยียวยาผู้มีอาการ trauma การบูรณาการการฝึกสติในบริการด้านสุขภาพและการเยียวยา จิตวิทยาการปรึกษาในบริบทของความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิจวิทยาการจัดการความขัดแย้งทางสังคม เป็นต้น และมีผลงานเขียนหนังสือ อาทิ International Handbook of Cross-Cultural Counseling และ Global Border Crossings: Feminist Activists and Peace Workers Collaborating Across Cultures และมีประสบการณ์ทางานกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมในหลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย


 

เงื่อนไขการสมัคร

1. เป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่างๆ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล และพนักงานสอบสวน ทั้งจากภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง

2. ผู้สมัครต้องเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ” ทั้งหลักสูตร 7 วันที่จัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ (ปี 55-58) หรือหลักสูตร 5 วันที่จัดโดยสำนักบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับ สสจ. จังหวัดต่างๆ (ปี 56-59)

รับสมัครผู้เข้าอบรมเพียง 24 ท่าน!

ผู้สนใจ – สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรม >>> ปชส.การปรึกษาเยี่ยวยาเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง

– สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรม>>> ใบสมัครอบรมการปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง

ส่งใบสมัครได้ที่ อีเมล womenwellbeingprogram@gmail.com  หรือ โทรสาร 02-441-9977

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเบิกค่าเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง โดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ จะรับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการอบรมครั้งนี้

 

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2559 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม โทร 094-661-6610

POSTER_template_a4-001