แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

 

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา  องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเด็นสุขภาวะผู้หญิง ผ่านการสร้างเสริมความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำลังค้นหาเพื่อนร่วมงานในตำแหน่ง “ผู้ประสานงานโครงการ” และ “เจ้าหน้าที่สื่อสารและประสานงานกิจกรรม” มีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่ง “ผู้ประสานงานโครงการ”

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ผู้ประสานงานโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

 1. หนุนเสริมการดำเนินงาน และการบริหารโครงการของภาคีแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ
 2. หนุนเสริมการติดตามและประเมินผลภายใน (Monitoring and evaluation) โครงการของภาคีแผนงานฯ และเขียนรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
 3. วางแผน และจัดกระบวนการถอดบทเรียนโครงการของภาคีแผนงานฯ
 4. ประสานงาน และเตรียมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานของภาคีแผนงานฯ
 5. ปฏิบัติงานการเงินสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นงานในหน้าที่

คุณสมบัติ  ผู้ประสานงานโครงการ ควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะพี่เลี้ยงโครงการ สามารถออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการ รวมทั้งติดตาม หนุนเสริม ประเมินความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานกับภาคีแผนงานฯ
 • มีความตระหนักและเข้าใจในประเด็นสุขภาวะผู้หญิง เพศภาวะ เพศวิถี และความเป็นธรรมทางเพศ และ/หรือสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว
 • มีทักษะการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถจัดการความสัมพันธ์กับภาคี เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการวางแผน ประสานงาน เตรียมการ และปฏิบัติงานการเงินพื้นฐานสำหรับกิจกรรมที่เป็นงานในหน้าที่
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะการแก้ไขปัญหา และมีความคิดริเริ่มในการทำงาน
 • เดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และปฏิบัติงานในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว
 • ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่สื่อสารและประสานงานกิจกรรม”

หน้าที่ความรับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่สื่อสารและประสานงานกิจกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

 1. ประสานงานระหว่างแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ผู้ผลิตสื่อ และองค์กรทุน เพื่อพัฒนา ติดตามความก้าวหน้า และควบคุมคุณภาพงานสื่อสารและรณรงค์ประเด็นความรุนแรงบนฐานเพศ (Gender-based violence) ของแผนงานฯ
 2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแผนงานฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ และประสานงานสื่อมวลชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
 3. Monitor กิจกรรมการสื่อสารโต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของแผนงานฯ ทั้งด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องต้น
 4. ประสานงาน และเตรียมการจัดการประชุม สัมมนา และอบรมต่าง ๆ ของแผนงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ปฏิบัติงานด้านการเงินสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นงานในหน้าที่

คุณสมบัติ  เจ้าหน้าที่สื่อสารและประสานงานกิจกรรม ควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า และควบคุมคุณภาพงานสื่อสารและรณรงค์ประเด็นทางสังคม ตลอดจนการ Monitor กิจกรรมการสื่อสารโต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์
 • มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
 • มีความตระหนักและเข้าใจในประเด็นสุขภาวะผู้หญิง เพศภาวะ เพศวิถี และความเป็นธรรมทางเพศ และ/หรือสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว
 • มีทักษะการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถจัดการความสัมพันธ์กับภาคี เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการวางแผน ประสานงาน เตรียมการ และปฏิบัติงานการเงินพื้นฐานสำหรับการจัดกิจกรรมที่เป็นงานในหน้าที่
 • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะการแก้ไขปัญหา และมีความคิดริเริ่มในการทำงาน
 • เดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และปฏิบัติงานในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน เงินเดือน และสวัสดิการ  สำหรับทั้ง 2 ตำแหน่ง ดังนี้

 • ปฏิบัติงานเต็มเวลา
 • สัญญาการทำงานตามระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ธันวาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2561
 • เงินเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ)
 • สวัสดิการในระบบประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา

ห้อง 325 ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจทั้ง 2 ตำแหน่ง ขอให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 • จดหมายสมัครงาน ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
 • ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน
 • เฉพาะผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารและประสานงานกิจกรรม ขอให้แนบตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นผลงานของตนเอง จำนวนอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน และหากเป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ขอให้ระบุเนื้องานส่วนที่ตนเองรับผิดชอบในการผลิตชิ้นงานนั้น ๆ

ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมลที่ womenwellbeingprogram@gmail.com  และ cc naruedeetui@gmail.com  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณณฤดี เพ็งจันทร์ โทร 02-441-9977 หรือ 090-249-4416

ติดตามข้อมูลแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ได้ที่ www.women-wellbeing.com

*********

 

JOB_lady_poster_createoutline