แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมการปรึกษา (Counseling) 

โดย ดร. แคธรีน นอร์สเวอร์ธี

อาจารย์และนักจิตวิทยาการปรึกษา จาก Rollins College สหรัฐอเมริกา

หลักสูตร 1 “การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”
วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2560 (4 วัน)

หลักสูตร 2 “การปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง”
วันที่ 14 –18 มิถุนายน 2560 (5 วัน)

ทั้งสองหลักสูตรจัดที่ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม


หลักสูตร 1  “การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” (Crisis Counseling for Survivors of Domestic Violence) วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2560 (4 วัน)

1. วัฒนธรรมเรื่องเพศที่ส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

2. รูปแบบความรุนแรงในชีวิตคู่ (Intimate partner violence)

3. วิธีคิดและพฤติกรรมของผู้ที่ใช้ความรุนแรง และผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรง

4. ขั้นตอนและวิธีการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพของผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรง

5. มาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรง

 

หลักสูตร 2  “การปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง” (Therapeutic Counseling with Abused Children) วันที่ 14 –18 มิถุนายน 2560 (5 วัน)

1. ความรู้พื้นฐานด้านพัฒนาการเด็ก

2. โครงสร้างทางสังคมที่มีปัญหาและส่งผลต่อภาวะจิตใจเด็ก

3. วิธีการให้การปรึกษากับเด็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ

4. ใช้ Trauma-informed Model ที่ถือเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นเด็กวัยกลางอายุ 5-12 ปี และคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กในบริบทสังคมไทยเป็นสำคัญ

 

เงื่อนไขการสมัคร และเข้าร่วมการอบรม

1. ผู้สมัครควรเป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล หรือพนักงานสอบสวน ทั้งจากภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้สมัครต้องเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ” ทั้งหลักสูตร 7 วันที่จัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ (ปี 55-58) หรือหลักสูตร 5 วันที่จัดโดยสำนักบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับ สสจ. จังหวัดต่าง ๆ (ปี 56-60) หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

3. หลักสูตรทั้งสองไม่ใช่หลักสูตรที่ต่อเนื่องกัน ผู้สนใจจึงอาจสมัครเข้ารับการอบรมเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือทั้งสองหลักสูตรก็ได้

4. ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องสามารถอยู่ร่วมการอบรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดหลักสูตร

5. แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม และค่าวิทยากร สำหรับการอบรมทั้งสองหลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมการอบรมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางจากบ้านมายังจุดนัดพบในกรุงเทพฯ ด้วยตนเอง หรือเบิกจากต้นสังกัด

6. ผู้ได้รับคัดเลือกที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมจะต้องรีบแจ้งยืนยันเข้าร่วมการอบรม และต้องชำระเงินประกันการเข้าร่วมการอบรมล่วงหน้า เป็นเงิน 2,000 บาท ต่อหนึ่งหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ช่องทางการชำระเงิน จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งยืนยันเข้าร่วมการอบรมแล้ว แต่ภายหลังไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมการอบรมให้แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ทราบ อย่างน้อย 10 วันก่อนเริ่มการอบรมแต่ละหลักสูตร (ภายใน 28 พ.ค. และ 3 มิ.ย. 60 ตามลำดับ) โดยผู้ที่แจ้งยกเลิกภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะได้รับเงินค่าประกันคืนร้อยละ 80 ของเงินประกัน ส่วนผู้ที่แจ้งยกเลิกในระยะเวลาไม่ถึง 10 วันก่อนเริ่มการอบรมแต่ละหลักสูตร จะได้รับเงินคืนเพียงร้อยละ 20 ของเงินประกัน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตลอดหลักสูตร จะได้รับเงินค่าประกันการเข้าอบรมคืนในวันสุดท้ายของการอบรม

วิธีการสมัคร และการคัดเลือก

รับสมัครผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 30 ท่านต่อหนึ่งหลักสูตร

– ผู้สนใจโปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร (ที่แนบ) แล้วส่งกลับมายังแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ทางอีเมลที่ womenwellbeingprogram@gmail.com หรือโทรสาร 02-441-9977

– หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

– แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัคร และแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบ ภายในวันพุทธที่ 3 พฤษภาคม 2560

– ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องแจ้งยืนยันเข้าร่วมการอบรม และชำระเงินประกันการเข้าร่วมการอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท ต่อหนึ่งหลักสูตร ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม โทร 094-611-6610

*********


ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตรการอบรม

“การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2560 (4 วัน)

“การปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง” วันที่ 14 –18 มิถุนายน 2560 (5 วัน)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรม