เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดพีธีมอบนโยบายและเเนวทางการปฏิบัติ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ขสมก. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีคุณปราณี ศุกระศร รักษาการผู้อำนวยการองค์การ ขสมก. เป็นประธานในการมอบนโยบาย

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องปรามการคุกคามทางเพศฯ ของ ขสมก. ทั้งฝ่ายบริหารและสหภาพฯ ผู้บริหารระดับระดับผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของ ขสมก. ตัวแทนตาสับปะรด พนักงาน ขสมก. ที่รับผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ตัวแทนจากมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร เจ้าหน้าที่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ และสื่อมวลชน โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการป้องปรามการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ขสมก. ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา

การมอบนโยบายครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ขององค์การ ขสมก. ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน โดยการประกาศเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กร ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการป้องปรามการคุกคามทางเพศฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ขสมก. มีความมั่นใจในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งทำให้ผู้ที่ประสบปัญหามีความมั่นใจในกระบวนการร้องเรียนและพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นความพยายามทำให้ ขสมก. เป็นองค์กรต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามเพศ โดยในงาน มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมรายงานข่าวกิจกรรมดังกล่าวสู่สาธารณะ ทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์