เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 57 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศและคณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดบรรยายสาธารณะ เรื่อง “ความเป็นธรรมทางสังคมในงานจิตวิทยาการปรึกษา” โดย ดร.แคธรีน นอร์สเวอร์ธี อาจารย์ ด้านจิตวิทยาการปรึกษา จากโรลลินส์ คอลเลจ สหรัฐอเมริกา ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3  โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า  มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 60 คน จากอาจารย์ นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านการปรึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอ็นจีโอที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้แทนคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ในการบรรยายครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความเป็นมาของการให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาในสังคมบริบททางตะวันตก วิธีการปฏิบัติของการให้ความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบความรุนแรง เริ่มตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือปัญหาเชิงปัจเจกบุคคล จนพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับองค์รวม นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่ชื่อว่า “บัวลอย” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นธรรมต่อผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงเชิงระดับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเอื้อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสร่วมแบ่งปันความรู้สึก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแชร์วิธีการทำงานร่วมกันด้วย  เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการทำงานต่อไป