เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 57 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ร่วมกับองค์กรผู้หญิง จัดเวทีสาธารณะ “จากบิกินี่ถึงดูเร็กซ์: ความรุนแรงซ้ำซ้อนภาคสอง” ณ ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม 70 คน เวทีนี้เป็เวทีที่รวบรวมนักวิชาการ และคนทำงานเพื่อสังคมในประเด็นผู้หญิง มาช่วยให้มุมมองเกี่ยวกับทัศนคติด้านลบที่­มีส่วนทำให้สังคมมองว่า ผู้หญิงมีส่วนที่ทำให้ตนเองถูกข่มขืน และสร้างความชอบธรรมให้ผู้ข่มขืน เช่น แต่งตัวโป๊ เดินทางคนเดียว ไปในที่เปลี่ยว ฯลฯ ซึ่งในเวทีได้ให้มุมมองต่างๆ พร้อมทางออกของสถานการณ์ปัญหานี้ไว้ จากข่าว…

ผู้ร่วมงานเวทีเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการ วิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ สมาคมเพศวิถีศึกษา ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท แผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงฯ คุณจิตติมา ภาณุเตชะ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคุณจะเด็ด เชาวน์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล โดยในงานมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมและรายงานข่าวจำนวนหนึ่ง

เวทีเสวนานำเสนอว่าสังคมไทยต้องเรียนรู้และปรับทัศนคติเรื่องเพศ จากเดิมที่สังคมคาดหวังให้ผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายระวังตัวเองเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ หรือการกล่าวโทษผู้เสียหายว่าแต่งกายไม่เหมาะสมหรือเดินทางไปในที่เปลี่ยวว่าเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความรุนแรงทางเพศ หรือการสื่อสารในลักษณะที่ตอกย้ำความเชื่อว่าการล่วงละเมิดทางเพศส่วนหนึ่งเกิดจากท่าทีและความยินยอมของผู้เสียหายเอง ไปสู่การสร้างทัศนคติใหม่ของสังคมที่เคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง เห็นว่าความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องที่สังคมไม่อาจยอมรับได้ และสังคมต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของการปลูกฝังทัศนคติเรื่องเพศที่เน้นการเคารพซึ่งกันและกัน การสร้างมาตรการป้องกันทางสังคมด้านต่าง ๆ และการแก้ไขกฎหมายให้ความผิดฐานข่มขืนเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ เป็นต้น