ขอเชิญร่วม การประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบาย SHARE ต่อไป เพื่อไม่ให้ผู้หญิงไทยตายจากการทำแท้ง

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องสานใจ ชั้น 6 สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

วิทยากร

เอมิลี่ ประดิจิต, นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, ทัศนัย ขันตยาภรณ์

ศ.ดร. ปัทมา ว่าพัฒนาวงศ์, รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

นพ.วรชาติ มีวาสนา, สุพีชา เบาทิพย์

และฟังเสียงผู้หญิงที่มีประสบการณ์การทำแท้ง

ร่วมจัดโดย

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ร่วมกับ

กลุ่มทำทาง, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุชขภาพผู้หญิง (สคส.)

มูลนิธิแพธทูเฮลท์, แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

มูลนิธิศักยภาพชุมชน และมูลนิธิมานุษยะ

สอบถามรายละเอียดและติดต่อเข้าร่วมงาน ได้ที่

คุณเบญจมาศ รอดภัย (ก้อย)

Mobile: 081-912-7430 Phone: 02 441 0201-4 ต่อ 409