กิจกรรมเสวนาเด็กบริการทางเพศกับวัฒนธรรมเลี้ยงดูปูเสื่อนาย: สังคมไทยรับได้จริงหรือ?

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 องค์กรด้านเด็กและสตรี ร่วมกันจัดงานกิจกรรมเสวนา “เด็กบริการทางเพศกับวัฒนธรรมเลี้ยงดูปูเสื่อนาย: สังคมไทยรับได้จริงหรือ?” ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในงานนี้มีตัวแทนภาคประชาสังคมมาร่วมให้ความคิดเห็นต่อประเด็นการเสวนา ได้แก่

  • คุณทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฦึกเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก
  • คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคสังคม
  • คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  • ดร.อภัสรินทร์ ขณะรัตน์ นักวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  • คุณชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สตรี

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสะท้อนมุมมองจากประสบการณ์การทำงานของกลุ่มองค์กรด้านเด็กและสตรีที่มีความเชี่ยวชาญและอยู่กับปัญหามานาน  เพื่อร่วมกันหาทางออกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการค้าประเวณีถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบ แสวงหาประโยชน์ ล่วงละเมิด และกระทำความรุนแรง ผิดทั้งกฎหมายและหลักจริยธรรม ต้องหาคนผิดมาลงโทษ และต้องมีกระบวนการคุ้มครองและเยียวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้เสียหายให้ปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม

ทั้งนี้คณะทำงานจะเข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยจะเริ่มจากการเข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับคดีที่ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการทางเพศในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นคดีพิเศษ