เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย จัดเวทีสาธารณะ “กฎหมายอุ้มบุญ:เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์กับความเป็นธรรมทางเพศ” ณ ห้อง 709 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 130 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน โดยมี รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ สมาคมเพศวิถีศึกษา เป็นผู้นำเสนอรายงานภาพรวมสถานการณ์ และมีรศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล คุณนัยนา สุภาพึ่ง มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ ศ.นพ.สุพร เกิดสว่าง เป็นวิทยากรผู้ให้ความเห็น

เวทีสาธารณะนี้ เริ่มต้นด้วยการนำเสนอภาพสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ แนวทางการออกกฎหมายในต่างประเทศ ผลกระทบจากกฎหมายลักษณะต่าง ๆ และข้อเสนอเพื่อการออกกฎหมายของประเทศไทย จากนั้นวิทยากรผู้ให้ความเห็นได้นำเสนอแง่มุมความคิดเห็นที่หลากหลาย และเปิดให้ผู้ร่วมเวทีจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย

ความเห็นในที่ประชุมส่วนใหญ่โน้มเอียงไปในทางที่เห็นว่า “ร่าง พรบ. คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ พ.ศ….” ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนี้ยังมีช่องว่างในหลายส่วน และยังไม่ได้กำหนดหน้าที่และให้ความคุ้มครองครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และมีข้อเสนอในที่ประชุมให้ชะลอการออกกฎหมายดังกล่าว และดำเนินการปรับปรุงหรือจัดทำร่างกฎหมายใหม่ ให้ครอบคลุมสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

เวทีดังกล่าวมีสื่อมวลชนให้ความสนใจรายงานข่าวหลายช่องทาง และแผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงฯ จะรวบรวมข้อมูลจากเวทีดังกล่าวจัดทำเป็นสื่อเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป